Lumencor PEKA light engine——透射显微白光源

PEKA Light Engine是Lumencor公司的白光照明器,用于透射光显微镜。取代传统的钨卤白光光源并不是一件容易的事。PEKA内置安装适配器直接耦合到所有主要显微镜模型的透光端口。因为它是被动冷却的,PEKA不会向显微镜传递振动。不需要对齐或预先配置。

基本信息

Lumencor PEKA light engine®
White Light Illuminator for Transmitted Light Microscopy

产品特点:

  • 白光是由三个固态光源的输出合成而成的。没有多余的和潜在的破坏性紫外线或红外输出。
  • 光源不包含荧光粉,荧光粉具有通过激发面向的荧光光路产生背景信号的潜在威胁。
  • 无需预热。PEKA不需要在成像过程之间运行
  • 电子调节光强,不带中性密度滤光片
  • 恒定色温输出在所有强度设置
  • 低功耗(全功率输出~ 11W)
  • 提供关于on/o和强度控制位置的选项。

Lumencor PEKA light engine——透射显微白光源插图

参数规格

Lumencor PEKA light engine——透射显微白光源插图1

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.