Lumencor MIRA Light Engine——显微镜光源

MIRA Light Engine 高性能固态照明子系统,专为常规临床荧光显微镜应用而设计。这种紧凑而强大的激发光源的出现是及时的,因为荧光显微镜作为一种比传统组织学分析技术更快速和灵敏的对应物,正越来越多地用于诊断病理。MIRA直接安装在所有主要制造商的临床显微镜上,完全无需维护。

基本信息

Lumencor MIRA Light Engine
State of the Art Solid State Lighting for Microscopists and Instrument Manufacturers

Lumencor MIRA Light Engine提供强大、稳定和响应灵敏的荧光激发。紫色、青色、绿色和红色光源输出经过优化,可有效激发DAPI、FITC、TRITC、Cy5和其他类似的荧光团。每个光源可以独立开关,也可以组合使用产生白光输出。此外,源输出强度的独立控制有助于在2色、3色和4色成像应用中平衡荧光信号。源选择控制允许用户通过多波段激励器一次在一个多标记标本中激发两个,三个或四个荧光团。因此,可以获得激励选择性,而不需要使用过滤轮或其他定位装置的机械过滤器交换。光源选择和强度设置控制两个手动旋钮或一个可选的轻引擎控制吊舱。电子快门由直流电平控制,应用于后面板上的BNC连接器,允许光输出的时间调制高达1KHz。

MIRA提供适合常规临床显微镜应用需求的照明,而无需承担维护、校准或更换部件的费用。MIRA的高效被动冷却设计不需要风扇,提供无声和无振动的操作。像所有的Lumencor轻型发动机一样,MIRA是无汞的。

Lumencor MIRA Light Engine——显微镜光源插图

参数规格

Lumencor MIRA Light Engine——显微镜光源插图1

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.