Lumencor MAGMA light engine——21色光源

Lumencor MAGMA light engine 通过内置微处理器的控制下集成21个可单独选择的固态光源,提供了前所未有的性能。从365 nm到1050 nm的21个光谱离散光源的输出被合并成一个共同的光学序列,直接指向前面板上的光输出端口。光输出端口有一个内置适配器,通过液体光导(LLG)或光纤连接到显微镜和其他分析仪器。所有这些功能都组装在一个紧凑的台式设备与15厘米x 35厘米底座。

基本信息

Lumencor MAGMA light engine

MAGMA的特点是一个先进的控制系统,基于一个带有以太网连接和嵌入式命令库的板载微处理器。这些命令不仅允许颜色通道选择,光输出开关和输出强度调节,而且还可以扩展控制功能,包括:

  • 光输出功率反馈调节
  • 累积运行时监控
  • 实时光输出功率监控
  • 实时电力消耗监测
  • 线性输出功率控制

驻留在板载计算机上并通过局域网连接使用web浏览器查看的GUI提供了对命令库功能的方便访问。一个命令库API可供需要在自己的操作软件中实现轻引擎命令的用户使用。所有21个光输出彩色通道都提供TTL触发器输入,用于需要快速(<100微秒)切换的应用。

MAGMA轻型发动机可以在主机的控制下作为以太网连接的集成设备进行操作。在制造或检验过程中部署在多个站点的轻型发动机可以集中控制和监控。这些功能促进了大规模照明设备的安装,这些设备不仅协调了操作效率,而且可扩展和易于重新配置,以满足不断变化的需求。

Lumencor MAGMA light engine——21色光源插图

参数规格

Lumencor MAGMA light engine——21色光源插图1

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.