Lumencor AURA Light Engine——5色光源

Lumencor AURA Light Engine 设计允许光谱输出可根据特定应用需求进行定制。AURA的特点是一个先进的控制系统,基于机载微处理器和嵌入式命令库。

基本信息

Lumencor AURA Light Engine
SuperBright Solid-State Light Sources + Advanced Electronic

Lumencor AURA Light Engine是制造商寻求将最明亮和最可靠的固态照明集成到新型生物分析仪器的理想平台。AURA Light Engine的主要特点包括:

  • 多达5个独立控制(开/关和强度)光源通道
  • 200 – 1000mw输出每个源通道
  • 使用集成带通滤波器精制源光谱输出
  • 内置微处理器,具有服务器/客户端架构和嵌入式命令库
  • 光学功率稳定,特殊的再现性和定量精度
  • 集成输出适配器,用于液体光波导或光纤传输

这允许使用简单和直观的文本字符串命令通过USB/RS-232或TCP串行协议发送到轻型引擎的控制。驻留在板载微处理器上并通过LAN连接使用web浏览器查看的GUI提供了一个易于访问的命令库实现。命令库非常广泛,除了光源选择、开/关开关和输出强度调整等基本控制功能外,还提供了高级控制和监控功能。一个板载光电二极管阵列监视光输出,并提供持续的功率读数显示的常驻GUI或其他控制软件。光电二极管阵列还产生参考信号,可应用于反馈回路中的光源,以保持恒定的光输出时间。

Lumencor AURA Light Engine——5色光源插图

参数规格

Lumencor AURA Light Engine——5色光源插图1

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.