Andor Optosplit II

Optosplit II 图像分离器是一种简单而优雅的设备,用于将图像分成两个独立的、空间等效的组件,这些组件可以并排显示在单个相机芯片上。 成本效益高 - 只需一台相机 二向色镜和发射滤光片安装在易于互换的立方体中 标准配备统一放大倍率 在 x、y 和焦平面上简单直观的对齐 适用于 N.D. 滤镜或色彩校正镜头的可互换安装座

Optosplit 图像分离器由 Andor 作为我们的双波长成像产品组合的一部分进行销售。它是一种简单的设备,使单个相机能够以两种不同的光波长同时记录图像。

传统上会使用电子滤光片更换器或第二个摄像头,这对于某些应用来说都不是理想的选择。 Optosplit 被设计为一种方便、廉价的同时双波长成像解决方案。它具有旋转镜架的独特功能,可提供可调节的空间分离,以方便图像配准。

可变内部路径分离 – 允许优化内部光学器件以匹配光学系统的孔径,从而最大限度地减少像差的引入。

二向色镜和发射滤光片安装在易于互换的立方体中 – 允许用户轻松快速地更换滤光片组。一些竞争产品在工厂安装了过滤器。

用于定义视场大小的可变和锁定矩形光阑孔径 – 允许用户水平和垂直定义 ROI,并将图像设置为相机传感器的最佳大小。设置完成后,光圈即可锁定到位

紧凑的设计,带有集成的 C 型安装输入和输出端口 – 在实验室空间有限的情况下具有优势,集成的 C 型安装使其可以轻松连接到各种标准显微镜和 CCD 相机。

简单而精确的图像配准控制 – 允许分割图像准确、轻松地位于所需视野的中心,并且像素彼此对齐。

用于双波长和单波长成像的可互换滤光片/二向色支架 – 只需更换滤光片并重新调整定义区域的大小即可灵活地使用多个波长。

如果合适的话,使用孔径光阑来平衡信号电平 – 充当可调节的中性密度滤光片,这比使用中性密度滤光片更方便。

用于偏振研究的旋转滤光片安装座 – 准确定向发射偏振以最大化两个通道之间的对比度。

升级/配件

TR-OPTS-F00 – 用于 Optosplit II/III 的空滤光片立方体

Andor Optosplit II插图

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.